ARCHÍVUM

Főfejezetek   Tüzvédelmi szabályzat  Ugrás a szabályzathoz
   Házirend  A házirenhez
   Tűzriadó terv  Itt a tűzriadó terv
   Határozatok  Ugrás a határozatokhoz


Határozatok
Itt rövidesen a fontosabb határozatokat olvashatja el .........
Vissza az archivum főfejezetre

Tűzvédelmi szabályzat

LAKÓÉPŰLET TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT


A "Jókai" Lakásszövetkezet alapszabályának IL fejezete 812. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazgatóság az alábbi tűzvédelmi szabályzatot alkotta meg:
l.) Lakóépületben, továbbá esnek helyiségeiben nem szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni, illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűzveszélyes cselekményt végezni, amely az épület, illetőleg helységeinek rendeltetésszem használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. Az építményt és annak valamennyi helyiségét csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

2.) A lakóépületben és közvetten környezetében tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, nyílt lánggal járó szigetelési munka, tűzveszéllyel járó javítás stb.) csak alkalomszenten és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján végezhető. Lakóépületben a rendeltetéshez alkalomszemen kapcsolódó tevékenységeken túlmenően "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet folytatni nem szabad

3.) Dohányozni nem szabad a lakóépület "A", `B", vagy "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetében, helyiségében, továbbá ott, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat (pl. lift, bútor és lomtároló, padlástér, pincei tűzelőanyag-tároló stb.). A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelelni.

4.) Parázsló, égő ruhaneműt,, gyufát, pirotechnikai anyagokat (pl. csillagszórót, petárdát stb.) és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat (pl. szemétgyűjtőbe, szemétledobóba dobni, ablakon kidobni stb.).

5.) Pincében (alagsorban), tetőtérben éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezel, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, a tetőszerkezet és a kémére megközelítését ne akadályozzák és szűkség esetén eltávolíthatók legyenek.

6.) Tetőtérben és a talajszik alatti helységben "A" és 'B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag nem tárolható. Panelszerkezetű épületben PB-palackot tárolni, használni PB-gázpalackos készüléket üzemeltetni még ideiglenesen sem szabad.

7.) A lakásban az "A" és "B" tűzveszélyességi osztálybetartozó éghető folyadékból legfeljebb 20 liter tárolható. A "C" - "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékból nemzeti szabványban meghatározott (pl. fűtőolajból maximum 50 liter), annak hiányában legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható.

8.) Olyas kéményt nem szabad használni, amelynek faiéba éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. A kéméig használaton kívüli bakató és tisztítónyílását, koromzsák ajtót nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem égható anyagú, megfelelően rögzített füstcsövet szabad használni, úgy, hagy az gyújtási veszélyt ne okozzon.

9.) Csak engedélyezett típusit, kifogástalan műszaki állopott tüzelő és futóberendezést szabad használni, úgy, hogy a "Használati utasításban" előírtakat maradéktalanul be kell tartani. 10.E Salakot és hamut csak teljesen lehűtőn állapotban szabad az erre a célra szolgáld edénybe, kijelölt salaktámlába, illetőleg a kijelölt egyéb helyre önteni.

11.) A nőfejlesztő, elektromos és világítóberendezést, készüléket, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, illetve közöttük és az égető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A kismegszakítókat és olvadó betéteket (biztosító) túlbiztosítani, "patkolni" tilos!

12.) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton-kiunt helyezésűk esetén a villamos hálózatról le kell választani.

13.) Az épületben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és zárószerkezetét, a füstelvezető kezelőszerkezet nyílásait, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

14.) Lakóépületen belül gépjárművek, így az 50 cm3 feletti motorkerékpárok is jak gépjárműtároló helyiségben (garázsban) tarthatók Gépjárművet kapualjban csak úgy szabad elhelyezni, hagy a gépjármű egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 méter széles fit szabadon maradjon, míg udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.

15.) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetőleg a kettős üzemű járművet tilos elhelyezni: a. cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén:
- talajszint alatti támlákban, parkolókban stb.,
- olyan gépjárműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, amelyből talajszint alatti, illetőleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított, ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított
b. sűrített földgáz üzemanyag esetén:
- ahol az átszellőzés el nem zárhatd módon nem biztosított
c. a. többszintesnél magasabb olyan építményben - kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével-, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezetek összeomlását idézheti elő (pl. panelszerkezetei épületek).

16..) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárató helyen éghető folyadékot, egyéb éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető gázt, folyadékot lefejteni, illetőleg a gépjárműveket üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos!

17.) A lakóépület környezetében található tűzcsapokat, oltóvíztároló vízkivételi helyét, tűzoltó vízforrásokat jelző tablókat, a száraz felszálló vezeték földszinti csatlakozócsonkját gépjárművel, vagy más módon eltorlaszolni, üzembe helyezésüket gátolni, vagy késleltetni nem szabad.

18.) Az épületek megközelíthetőségét, a tűzoltási felvonulási utat és területet mindenkor biztosítani kell, parkoló járművel leszűkíteni, vagy eltorlaszolni tilos!

19.) A lakóépület tűzvédelmi biztonsági berendezéseinek, rendszercinek megfelelőségét, működőképességét félévente ellenörizni kell (pl.. h6 és füstelvezető, "száraz" és "nedves" tűzcsapok szerelvényez, tűzoltó készülékek sub.}. Müködésképtelenség„ vagy hiányosság észlelése esetén azt késedelem nélküli jelezni kell a lakciház tulajdonosának, űzemeltetőjének, közös képvíselöjének. A lakóépület villámvédelmi és közös elektromos hálózatát, berendezéseit legalább 9 évente tűzvédelmi szempontból felűk kell vizsgáin és a hibák kijavitásáról gondoskodni kell.

20.) Aki tűzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az kőteles a lakók riasztásáról „Tűz van!" kiáltással, vagy egyéb módon gondoskodni és emel egy időben a tűzoltóságnak jelezni a 105 vagy a 112 telefonszámon.

21.) Tűzjelzéshez köteles mindenki ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani telefonját, egyéb híradási eszközét és köteles szükség esetén járművével segítséget nyújtaní. A tűzoltásban és a mentési munkálatokban mindenki ellenszolgáltatás nélkül, életkora, egészségi és fizikai állapota alapján elvárható személyes részvételével, adatok közlésével köteles közremüködni.

22.) A lakóépületekből való menekülésre elsősorban a lépcsőház bejárati ajtaját kell figyelembe venni. Lapos tetős épűleteknél a menekülésre igénybe vehetők a totófeljárók, tetőkibúvók. Füsttel és hővel telt lépcsőház esetén célszerű megvárni a tűzoltóság kiérkezését.

23.) A lakóépületben felszerelt tűzvédelmí eszközök: .....................
A tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírások:
.............................................................................................................................

24.) A lakóépűletekben kíalakított egyéb önálló rendeltetésű helyiségekben (üzletek irodák műhelyek stb.) a helyiség bérlóje, tulajdonosa, használója sub. keles a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak eleget tenni. (Pl.. tűzvédelmí szabályzat készítése, tüzoltó készülék elhelyezése sub.).

25.) Egyéb tűzvédelmi szabályok, előírások (Pl.. a lakók által meghatározott tűzvédelmi szabályok.)

Jelen előírások megismerése, betartása és betartatása minden lakó részére kötelező. A lakók kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek (pl. gyermekek sub.) a jelen szabályzatban foglaltakat megismerjék és tevékenységtik sarán ne okozzanak tüzet, vagy közvetlen tűzveszély.

A tűzvédelmi szabályok betartását lakásszövetkezet megbizottja, a tűzoltóság és a közös képvíselő jogosult ellenörizni és szükség esetén a túzveszélyes körümény megszüntetése érdekében intézkedni.

A jelen tűzvédelmi szabályzatot a küldöttgyűlés 2005. november hó 25. napján megtárgyalta és elfogadta.


Pécs, 2005. november 25.

"Jókai" Lakászövetkezet elnöke


Vissza az archivum főfejezetre

Házirend
HÁZIREND

A "Jókai" Lakásszövetkezet alapszabályának II. fejezete, 7/3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a küldöttgyára az alábbi házirendet alkotta meg.

A házirend alapvető célja az épület rendeltetésszerű működésének és a lakók nyugalmának biztosítása.
A célok érdekében a házirend meghatározza a magántulajdonú lakások, a lakásszövetkezet tulajdonában lévő épületrészek, területek, helyiségek és eszközök használatára, illetve védelmére vonatkozó szabályokat. Továbbá meghatározza a fakóépületben tartózkodó személyek egymással szemben tantisítandó magatartását, a társas együttélés nélkűlözhetetlen szabályait.

1.§.


1.) A lakástulajdonosok és a velük együtt lakó személyek, illetve a bérlők a lakásszövetkezeti tulajdonban lévő, közős használatra szolgáló helyiségeket, az épület központi berendezéseit gondosan, rendeltetésszerüen, a társas együttélés követelményeinek megfelelően, szabadon használják.
A rendeltetésszerű használattól a főbbi tulajdonos érdekei sérelmére egyik tulajdonos sem térhet el.

2.) A házirendben foglaltak megtartása a tulajdonosnak és családtagjainak, a bérlőnek, másrészt a lakóépületben állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó, illetve tartózkodó minden személynek kőtelessége.

3.) A kiskorunk házirendet sértő magatartásáért, az általuk okozott kárért - a Ptk. rendelkezései szerírt - a szülő, illetve gondozója, kivételes esetben maga a károkozó felel.

4.) A tulajdonosok jogosultak a külön tulajdonukat képező építményrész használatát másnak átengedni bérbeadás vagy egyéb jogcímen. A tulajdonos azonban ilyen esetben is felelős a használó vagy a bérlő által okozott kárért, valamint az alapszabály rendelkezéseinek a használó vagy bértő részéről tőrtévő betartásáért.
2.§.


1.) Tilos az igazgatóság hozzájárulása, - ha jogszabály külön előírja - az illetékes hatóság engedélye nélkül a lakás bővítése, átalakítása, tartozékainak leszerelése, (fűtő-, víz-, szennyvíz-, gáz-) közmű áthelyezése vagy végleges jelleggel tőrtévő leszerelése.

2.) Tilos az épület homlokzatára - az illetékes hatáság, - az igazgatóság engedélye nélkül bármilyen tárgyat felszerelni, az épület arculatát megváltoztatni, a nyílászárókon formai és színváltozást eszközölni.

3.) A liftet a haszálatí utasításnak megfelelően lehet haszálni. Tilos a lift működését illetéktelennek befolyásolni. A tulajdonostársak közlekedésének akadályozása sem megengedett.

4.) A kaputelefon rendeltetésszerűen használható. Tilos a kaputelefon állandó, vagy időszakos automatikus bekötése.

5.) A lakásban és a közős használatú helyiségekben, területeken tilos olyan tevékenységet folytatni, amely fokozott zajt, rázkódtatást, bűzt, füstöt, port vagy tűzveszélyt eredményez.

6.) A tulajdonos kőteles gondoskodni lakása kőzetű-szerelvényeinek karbantartásáról, annak elmulasztásából keletkező kárt megtérítení.

7.) Tilos a lakás szennyvíz-szerelvényeibe olyan anyagot, hulladékot önteni, amely dugulást okozhat.

8.) A loggiára, erkélyre, teraszra csak a városképet nem rontó bútorok, díszek és egyéb tárgyak helyezhetőek el.

9.) Loggiára, erkélyre, teraszra, függőfolyosóra rácsot felszerelni csak az igazgatóság engedélyével lehet. A függőfolyosón a közlekedési útvonalakat tilos eltorlaszolni, a közlekedést akadályozni!

10.) Virágot, disznóvényt közterületre nyitó ablakokban, erkélyeken, folyosókon, ezek védőkorlátjain, mellvédjén csak biztonságosan rögzített és időt álló anyagból készült edényben, tartóban szabad elhelyezni, az öntözővíz lefolyását megakadályozó módon.

3.§.


1.) A lakó kőteles a háztartási szemetet a szemétgyűjtő helyre, szóródásmentesen eljuttatni. A fokozottan bűzős hulladékot zárt tasakba helyezve kell a szeméttárolóba tenni. Ha az épületben szemétledobó van, abba kizárólag a háztartási szemét önthető. Nem önthető, vagy tehető bele olyan méretű, vagy szerkezetü tárgy, amely dugulást okoz. A szemétledobó helyiségbe hulladékot, tűzveszélyes anyagokat tárolni tilos. A nem háztartási szemét és egyéb tárgyak elszállítása a lakó kőtelessége.

2.) A közös használatban lévő területeken keletkezett szemét eltakarítása annak a kötelessége, aki a szemetelést előidézte. A függőfolyosó lakás előtti részét a lakástulajdonos köteles takarítani.

3.) Zajt keltő eszközökkel takarítani este 20 órától reggel 7 óráig nem szabad.

4.) Az épületből portörlő ruhát kirázni fokozott körültekintéssel, mások sérelme nélkül lehet. A porszívó zsákját csak a szeméttárolóba szabad üríteni.

5.) A rovarfertőzés megakadályozása érdekében a lakó kőteles a rovarmentesítést elvégezni. Az igazgatóság által elrendelt rovarirtáskor a lakó köteles az ingatlanába beengedni a szakembert.

6.) Az épületből, lakásból tárgyakat, szemetet kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos. Az erkélyt, loggiát, függőfolyosót takarítani, virágot öntözni csak úgy szabad, hogy a szemét ne hulljon le, a víz ne folyjon le.

7.) A közös használatra szolgáló mosókonyhát, szárítót a lakók kötelesek a használat után tisztán, rendben átadni. A helyiségeket használati időn kívül zárva kell tartani és a kulcsát a megbízott személy köteles őrizni.
4.§.


1.) A lakónak a nap minden szakában, de különösen este 22 óra és reggel 6 óra között tartózkodni kell minden olyan zajt okozó tevékenységtől (rádió-televíziókészülék, magnetofon, videó, egyéb eszköz nagy hangerővel történő működtetése, zajos éneklés, kiabálás, járművek motorjának túráztatása, kopácsolás stb.), amely a lakótársak nyugalmát zavarja

2.) A tulajdonos és a lakásban tartózkodó személyek az esetenkénti házi vagy családi rendezvények alkalmával is kőtelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a nyugalmat és a pihenést zavarja.

3.) A zajjal, rázkódtatással és bűzzel járó munkálatokat munkanapokon 8 és 18 óra, szombaton 9 és 14 óra közötti időre kell korlátozni. Vasárnap és ünnepnapokon zajjal járó építési, szerelési munka nem végezhető. E rendelkezés nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hiba-elhárítási vagy életveszély elhárítására iránya ló tevékenységet.
5.§.


1.) A tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat részletesen a mellékelt "Tűzvédelmi Szabályzat" tartalmazza. A szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása és valamennyi családtaggal, albérlővel, épületben tartózkodóval való betartatása minden tulajdonos alapvető érdeke és kőtelessége.

2.) Tüzelőanyag és fokozottan robbanásveszélyes anyag a lakásban és nem lakás céljára szolgáló helyiségekben csak a mindenkor hatályos jogszabályok, szabványok és szabályzatok által meghatározott mennyiségben tárolható.

3.) Panel-ingatlanban propán-bután palack és ezzel őzemelő berendezés nem tárolható, illetve nem működtethető. A főbbi épületben ez a szabályozás a talajszint alatti helyiségekre korlátozódik.

4.) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tűzető-és fűtőberendezést szabad hasznáhi, úgy, hogy a "Használati Utasítás"-ban elő írtakat maradéktalanul be kell tartani.

6.§.


1.) Az állattartásnál az önkormányzat rendelete az irányadó. Többlakásos lakóépületben lakásonként egy eb és egy macska tartható, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig, amennyiben a lakás falával határos tulajdonosok ehhez hozzájárulnak. Ennél több állat tartásához az épületi tulajdonközösség többségi egyetértése szükséges.

2.) Az egyéb kedvtelésből tartott, potenciálisan veszélyes állatok (amelyek az ember életére, testi épségére veszélyt jelentenek), valamint a harci kutyák tartásához hatósági engedély és az érintett épület tulajdonosi közösségének 100 %-os hozzájárulása szükséges.

3.) Az épület közős használatában álló helyiségeiben állatot tartani, vagy szabadon engedni tilos. A kutyát csak pórázon lehet vezetni. A közős használati területeken az állat által előidézett szennyezés feltakarítása az állat tulajdonosának, illetve gondozójának kőtelessége.

4.) A lakásszövetkezet tulajdonát képező épületrészekre és területekre, továbbá magántulajdonú erkélyekre, loggiákra kóbor állatot befogadni vagy etetéssel odaszoktatni tilos.

7.§.


1.) Gépjárművekkel az engedélyezett tárolási helyen indokolatlan zaj okozása tilos. A gépjárművekre vonatkozó tűzrendészeti előírások betartásáért a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) felelős.

2.) Közterületen történő gépjárműmosás vagy gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen szennyező tevékenység esetén a tulajdonos (üzemben tartó) köteles a keletkezett szennyezést haladéktalanul eltávolítani.

3.) Propán-bután üzemeltetésű gépkocsi panelépület földszintjén, illetve az alatt nem tárolható.

4.) A lépcsőházakban robbanást, tüzet előidéző gépjármű nem tárolható

8 .§.


1.) A tulajdonosok (bérlők stb.) kőtelesek a jelen házirendben nem szabályozott, de az alapszabályban, egyéb jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben (pl. köztisztaság, állattartás, lifthasználat, kőrnyezetvédelem) lévő elő írásokat is megtartani és megtartatni

2.) A házirend megtartását a lakásszövetkezet elnöke, igazgatósága vagy megbízottja, valamint a felűgyelő bizottság ellenőrizheti.

3.) Szabálytalanság esetén a felügyeletre jogosultak kőtelesek az elkövetőt azonnal fígyelmeztetn i a kifogásolt m agatartás abbahagyására. Ha a figyelmeztetés nem vezet eredményre, szabálysértési eljárás indítható.
A feljelentés megtételére a lakásszövetkezet elnöke, illetve bármely tulajdonostárs jogosult.

A jelen házirendet a kűldőttgyűlés 2005. november hó 25. napján megtárgyalta és elfogadta.


Pécs, 2005. november hó 27, nap.

............................................
lakásszövetkezet elnöke


Vissza az archivum főfejezetre

Tűzriadó terv

TŰZRIADÓ TERV


1. Az épület Tűzriadó Tervében foglaltakat maradéktalanul végre kell hajtani.

2. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, kőteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak (tel.: 105), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek (tel.: 107), vagy a mentőszolgálatnak (tel.: 104), végszükség esetén a segélyhívó központ (112) is használható.

3. A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- tüzeset pontos helye, címe
- mi ég, milyen káreset történt - mi van veszélyben - emberélet van-e veszélyben
- a bejelentő nevét, telefonszámát

A fővonalú távbeszélő készülék mellett x tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

Létesítményben tartózkodók riasztása;
A tűzesetet először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz igénybevételével riasztani az ott tartózkodókat.

A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.

A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes oltásáig - amíg az életveszély nélkül lehetséges - illetve a tűzoltóság kivonulásáig.

Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültség-mentesítést kell végrehajtani.

Elektromos tűzet vízzel oltani tilos!

Értesítendő: Nagy Emil elnök
Ébert László tűzvédelmi megbízott (30-2-88-99-32)

Mentési munka alkalmával a sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni, a megmentett javakat megfelelő biztonságos távolságra kell hordani, őrzéséről gondoskodni kell. A tűzoltóság megérkezéséig a jelenlévő vezető köteles irányítani az oltást, a rendet fenntartani.

Az oltásban, mentésben a2 ott tartózkodók is kötelesek közreműködni.

Gondoskodni kell az épületben tartózkodók (gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak mielőbbi kimentéséről is).


Vissza az archivum főfejezetre