HATÁROZATOK

 

 

a Jókai Lakásszövetkezet 2017. november 24-én megtartott Küldöttgyűléséről

 

 

1/XI/2017. sz. határozat: A Küldöttgyűlésen a mellékelt jelenléti ív szerint a 41 fős küldött létszámból 30 fő jelent meg. A részvételi arány 73%. A Küldöttgyűlés határozatképes.

 

2/XI/2017. sz. határozat: A Küldöttgyűlés 30 igen (100%) szavazattal levezető elnöknek Dr. Csekőné Kádas Klárát, jegyzőkönyvvezetőnek Tarrné Raposa Tímeát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Varga Szilviát és Nagy Emilt választotta meg.

 

3/XI/2017.sz. határozat: A Küldöttgyűlés 30 igen (100%) szavazattal elfogadta a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.

 

4/XI/2017.sz. határozat: A Küldöttgyűlés 29 igen (96,6%) szavazattal egy tartózkodás mellett az Igazgatóság által felkért szavazatszedő bizottság elnökének Istókovics Lászlót, tagjainak Molnár Tibor és Schrott László küldötteket választotta meg.

 

5/XI/2017. sz. határozat: A Küldöttgyűlés 30 igen (100%) szavazattal elfogadta az elnök beszámolóját az előző Küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, valamint az elvégzett munkáról és az aktuális gazdasági helyzetről.

 

6/XI/2017. sz. határozat: A Küldöttgyűlés megtárgyalta és 30 igen (100%) szavazattal elfogadta az Igazgatóság 2017-2022–ig tartó ciklusra vonatkozó programtervét.

 

7/XI/2017.sz. határozat: A Küldöttgyűlés 30 igen (100%) szavazattal elfogadta az

Alapszabály vonatkozó pontjainak változását:

  

a.)    III/5/1 pont: A Lakásszövetkezetben 5 tagú igazgatóság működik. Tevékenységéért a Küldöttgyűlésnek felelős.

     b.) III/5/2 pont: A megválasztott tisztségviselő jogviszonya 2017.11.24-től    

          2022.05.22-ig szól.

 

8/XI/2017.sz. határozat: A Küldöttgyűlés tudomásul vette, hogy a 2016.november 25-én hozott határozatban rögzített elvek szerint a megválasztott Jelölőbizottság javaslatot tesz a tisztségviselő személyére.

 

8/1/XI/2017. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Jelölőbiztosság indítványára 29 igen (96,6%) szavazattal, egy tartózkodás mellett Légrádi Lajost javasolta igazgatósági tagnak a szavazólapra.

 

8/2/XI/2017 sz. határozat: A Küldöttgyűlés tudomásul vette a 2017.05.22-én megválasztott Szavazatszedő-bizottság elnökének titkos szavazásról szóló tájékoztatóját.

 

8/3/XI/2017. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Igazgatóságba ötödik tagnak Légrádi Lajost választotta meg 28 szavazattal.

 

9/XI/2017. sz. határozat: A Küldöttgyűlés 30 igen (100%) szavazattal tudomásul vette az Igazgatóság azon kérését, hogy az épületi küldöttek – a tagság véleményének kikérése után – tegyenek javaslatot az épületek négyéves felújítási tervére, illetve a 2018-as év felújításaira. Ezen javaslatokat az épületi küldöttek – egymással egyeztetve – 2018. január 31-ig jutassák el a szövetkezet elnökéhez.

 

10/XI/2017. sz. határozat: Mivel az Alapszabály és az SZMSZ szerkesztésekor egyes fejezetekben tévesen szerepelnek a más pontokra való hivatkozások a küldöttgyűlés 30 igen (100%) szavazattal tudomásul vette az alábbi pontosításokat.

 

1./ Az Alapszabályra vonatkozó pontosítások:

 

     4. old.: II/4/2 pont utolsó mondatában a III/6/8-as szám helyett a III/5/8 jó,

     6. old.: III/2/18/d pontban a III/2/17 helyett a III/2/16 a jó,

     8. old.: III/4/7/b pontban a II/5/9 helyett a III/4/9 a jó

   12. old.: III/7/9/d pontban szereplő III/8/2/b helyett a III/7/2/b a jó

   15. old.: V/3/1/a pontban lévő II/2/a helyett IV/1/7/e a jó

   16. old.: VI/3/5/c pontban jelölt III/3/5 helyett III/3/6 a jó

 

2./ Az SZMSZ – re vonatkozó pontosítások:

 

     3. old.: II/4/2/a pontba írt 5/1 helyett II/4/1 a jó

     4. old.: II/7 pontban szereplő II/5/2/a helyett a II/5/3/a jó

     5. old.: III/3/4 pontban szereplő III/2/4 és 2/5 pont helyett a III/2/4/a és b a jó

     7. old.: III/4/1 pontban szereplő III/3/2/a helyett III/4/2/a a jó

     8. old.: III/5 pontban szereplő III/6 helyett III/5 a jó

     9. old.: III/5/5 pontban írt III/5/10 helyett III/4/11 a jó

                  III/6 pontban szereplő III/7/3 helyett III/6/3 a jó

   10. old.: III/6/5 pontban szereplő III/7/3 helyett III/6/3 a jó