Kapcsolat

Jókai Lakásszövetkezet

elérhetőségek

Pécsi Jókai LakásszövetkezetProfesszionális közös képviselet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Házirend

A „Jókai” Lakásszövetkezet alapszabályának II. fejezete 7/3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a küldöttgyűlés az alábbi házirendet alkotta meg.

A házirend alapvető célja az épület rendeltetésszerű működésének és a lakók nyugalmának biztosítása.

A célok érdekében a házirend meghatározza a magántulajdonú lakások, a lakásszövetkezet tulajdonában lévő épületrészek, területek, helyiségek és eszközök használatára, illetve védelmére vonatkozó szabályokat. Továbbá meghatározza a lakóépületben tartózkodó személyek egymással szemben tanúsítandó magatartását, a társas együttélés nélkülözhetetlen szabályait.

1.§.

1.) A lakástulajdonosok és a velük együtt lakó személyek, illetve a bérlők a lakásszövetkezeti tulajdonban lévő, közös használatra szolgáló helyiségeket, az épület központi berendezéseit gondosan, rendeltetésszerűen, a társas együttélés követelményeinek megfelelően, szabadon használják.

A rendeltetésszerű használattól a többi tulajdonos érdekei sérelmére egyik tulajdonos sem térhet el.

a) A lakásszövetkezeti tulajdonú közös használatú helyiségeket önkényesen elfoglalni és bezárni tilos.

b) A közös használatú tárolókban csak a részközgyűléseken meghatározott ideig szabad bútorokat és egyéb személyes holnikat tárolni.

c) Az alagsori folyosókra légó- és közmű rendszerek helyiségébe bútorokat, kerékpárokat, építési törmeléket, gumiabroncsot és egyéb hulladékot elhelyezni tilos.

d) A lakás értékesítésekor az eladó köteles az egyéni tárolót kiüríteni és átadni az új tulajdonosnak.

e) Minden egyéni tárolón fel kell tüntetni a lakásszámot vagy a használó nevét.

2.) A házirendben foglaltak megtartása a tulajdonosnak és családtagjainak, a bérlőnek, másrészt a lakóépületben állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó, illetve tartózkodó minden személynek kötelessége.

3.) A kiskorúak házirendet sértő magatartásáért, az általuk okozott kárért – a Ptk

rendelkezései szerint – a szülő, illetve gondozója, kivételes esetben maga a károkozó felel.

4.) A tulajdonosok jogosultak a külön tulajdonukat képező építményrész használatát másnak átengedni bérbeadás vagy egyéb jogcímen. A tulajdonos azonban ilyen esetben is felelős a használó vagy a bérlő által okozott kárért, valamint az alapszabály rendelkezéseinek a használó vagy bérlő részéről történő betartásáért.

2.§.

1.) Tilos az igazgatóság hozzájárulása, – ha jogszabály külön előírja – az illetékes hatóság engedélye nélkül a lakás bővítése, átalakítása, tartozékainak leszerelése, (fűtő-, víz-, szennyvíz-, gáz-) közmű áthelyezése vagy végleges jelleggel történő leszerelése.

2.) Tilos az épület homlokzatára – az illetékes hatóság, – az igazgatóság engedélye nélkül bármilyen tárgyat felszerelni, az épület arculatát megváltoztatni, a nyílászárókon formai és színváltozást eszközölni.

3.) A liftet a használati utasításnak megfelelően lehet használni. Tilos a lift működését illetéktelennek befolyásolni. A tulajdonostársak közlekedésének akadályozása sem megengedett.

4.) A kaputelefon rendeltetésszerűen használható. Tilos a kaputelefon állandó, vagy időszakos automatikus bekötése.

5.) A lakásban és a közös használatú helyiségekben, területeken tilos olyan tevékenységet folytatni, amely fokozott zajt, rázkódtatást, bűzt, füstöt, port, vagy tűzveszélyt eredményez.

6.) A tulajdonos köteles gondoskodni lakása közmű-szerelvényeinek karbantartásáról, annak elmulasztásából keletkező kárt megtéríteni.

7.) Tilos a lakás szennyvíz-szerelvényeibe olyan anyagot, hulladékot önteni, amely dugulást okozhat.

8.) A loggiára, erkélyre, teraszra csak a városképet nem rontó bútorok, díszek

és egyéb tárgyak helyezhetőek el.

9.) Loggiára, erkélyre, teraszra, függőfolyosóra rácsot felszerelni csak az igazgatóság engedélyével lehet. A függőfolyosón és lépcsőházakban a közlekedési útvonalakat tilos – még ideiglenesen is – eltorlaszolni, a közlekedést, tűz esetén a menekülést akadályozni. A szabálysértés miatt az épületre kirótt 60.000-300.000.-Ft.-ig terjedő büntetés a szabályt sértő lakástulajdonost, illetve haésználót terheli.

10.) Virágot, dísznövényt közterületre nyíló ablakokban, erkélyeken, folyosókon, ezek védőkorlátjain, mellvédjén csak biztonságosan rögzített és időt álló anyagból készült edényben, tartóban szabad elhelyezni, az öntözővíz lefolyását megakadályozó módon.

3.§.

1.) A lakó köteles a háztartási szemetet a hulladékgyűjtő edénybe szóródás mentesen eljuttatni, a hulladékgyűjtő mellé szemetet elhelyezni tilos! A fokozottan bűzös hulladékot zárt tasakba helyezve kell a szeméttárolóba tenni. Ha az épületben szemétledobó van, abba kizárólag a háztartási szemét önthető. Nem önthető, vagy tehető bele olyan méretű vagy szerkezetű tárgy, amely dugulást okoz. A szemétledobó helyiségbe hulladékot, tűzveszélyes anyagokat tárolni tilos. A nem háztartási szemét és egyéb tárgyak elszállítása a lakó kötelessége.

2.) A közös használatban lévő területeken keletkezett szemét eltakarítása annak a kötelessége, aki a szemetelést előidézte. A függőfolyosó lakás előtti részét, a lakás tulajdonosa köteles takarítani.

3.) Zajt keltő eszközökkel takarítani este 20 órától reggel 7 óráig nem szabad.

4.) Az épületből portörlő ruhát kirázni fokozott körültekintéssel, mások sérelme nélkül lehet. A porszívó zsákját csak a szeméttárolóba szabad üríteni.

5.) A hatóság által elrendelt, vagy ha az épületi részközgyűlés határozata előírja a rovarirtást, a lakó (tulajdonos, vagy bérlő) köteles a rovarirtást végző szakembert az ingatlanba beengedni.

6.) Az épületből, lakásból tárgyakat, szemetet kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos. Az erkélyt, loggiát, függőfolyosót takarítani, virágot öntözni csak úgy szabad, hogy a szemét ne hulljon le, a víz ne folyjon le.

7.) A közös használatra szolgáló mosókonyhát, szárítót a lakók kötelesek a használat után tisztán, rendben átadni. A helyiségeket használati időn kívül zárva kell tartani és a kulcsát a megbízott személy köteles őrizni.

8.) A lakásszövetkezet közös tulajdonú, zárt légkörű helyiségeiben dohányozni tilos.

4.§.

1.) A lakónak a nap minden szakában, de különösen este 22 óra és reggel 6 óra

között tartózkodni kell minden olyan zajt okozó tevékenységtől (rádió-televíziókészülék, magnetofon, videó, egyéb eszköz nagy hangerővel történő működtetése, zajos éneklés, kiabálás, járművek motorjának túráztatása, kopácsolás stb.), amely a lakótársak nyugalmát zavarja.

2.) A tulajdonos és a lakásban tartózkodó személyek az esetenkénti házi vagy családi rendezvények alkalmával is kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a nyugalmat és a pihenést zavarja.

3.) A zajjal, rázkódtatással és bűzzel járó munkálatokat munkanapokon 8 és 18 óra, szombaton 9 és 14 óra közötti időre kell korlátozni.

Vasárnap és ünnepnapokon zajjal járó építési, szerelési munka nem végezhető.

E rendelkezés nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hiba-elhárítási vagy életveszély elhárítására irányuló tevékenységet.

5.§.

1.) A tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat részletesen a mellékelt „Tűzvédelmi Szabályzat” tartalmazza. A szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása és valamennyi családtaggal, albérlővel, épületben tartózkodóval való betartatása minden tulajdonos alapvető érdeke és kötelessége.

2.) Tüzelőanyag és fokozottan robbanásveszélyes anyag a lakásban és nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, csak a mindenkor hatályos jogszabályok, szabványok és szabályzatok által meghatározott mennyiségben tárolható.

3.) Panel-ingatlanban propán-bután palack és ezzel üzemelő berendezés nem tárolható, illetve nem működtethető. A többi épületben ez a szabályozás a talajszint alatti helyiségekre korlátozódik.

4.) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-és fűtőberendezést szabad használni, úgy, hogy a „Használati Utasítás”-ban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.

5.) A lakástulajdonosok – a hatályos gázfogyasztásra vonatkozó jogszabály alapján – kötelesek a lakáson belüli gázvezeték rendszert és berendezéseit ellenőriztetni. Az erre felhatalmazott szakember által kiállított jegyzőkönyvet a tulajdonosok tartoznak megőrizni.

6.§.

1.) Az állattartásnál az önkormányzat rendelete az irányadó.

a.) Többlakásos lakóépületben lakásonként egy eb és egy macska tartható, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig, amennyiben a lakás falával határos tulajdonosok ehhez hozzájárulnak. „A többlakásos lakóépületben lakásonként akkor tartható egy nagytestű eb, vagy két kisebb testű eb, valamint a szaporulat 3 hónapos korig, ha az állattartó ezek tartásához a többlakásos lakóépületben (lépcsőházában) a lakók többségének, ezen belül a szomszédok 2/3-ának a hozzájárulását beszerezte.

b.) A többlakásos épületekben lakásonként legfeljebb két macska és azok szaporulata – az elválasztásukig – tartható,” de ezek tartásához az a.) pontban szereplő hozzájárulást is meg kell szerezni.

2.) Az egyéb kedvtelésből tartott, potenciálisan veszélyes állatok (amelyek az ember életére, testi épségére veszélyt jelentenek), valamint a harci kutyák tartásához hatósági engedély és az érintett épület tulajdonosi közösségének 100 %-os hozzájárulása szükséges.

3.) Az épület közös használatában álló helyiségeiben állatot tartani, vagy szabadon engedni tilos. A kutyát csak pórázon lehet vezetni. A közös használatú helyiségekben (előtérgen, lépcsőházakban, függőfolyosón, liftben) kutyát csak pórázon és szájkosárral lehet vezetni, illetve szállítani.

4.) A lakásszövetkezet tulajdonát képező épületrészekre és területekre, továbbá magántulajdonú erkélyekre, loggiákra kóbor állatot befogadni, vagy etetéssel odaszoktatni tilos.

7.§.

1.) Gépjárművekkel az engedélyezett tárolási helyen indokolatlan zaj okozása tilos. A gépjárművekre vonatkozó tűzrendészeti előírások betartásáért a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) felelős.

2.) Közterületen történő gépjárműmosás vagy gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen szennyező tevékenység esetén a tulajdonos (üzemben tartó) köteles a keletkezett szennyezést haladéktalanul eltávolítani.

3.) Propán-bután üzemeltetésű gépkocsi panelépület földszintjén illetve az alatt nem, tárolható.

4.) A lépcsőházakban robbanást, tüzet előidéző gépjármű nem tárolható.

8.§.

1.) A tulajdonosok (bérlők stb.) kötelesek a jelen házirendben nem szabályozott, de az alapszabályban, egyéb jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben (pl. köztisztaság, állattartás, lifthasználat, környezetvédelem) lévő előírásokat is megtartani és megtartatni.

2.) A házirend megtartását a lakásszövetkezet elnöke, igazgatósága vagy megbízottja, valamint a felügyelő bizottság ellenőrizheti.

3.) Szabálytalanság esetén a felügyeletre jogosultak kötelesek az elkövetőt azonnal figyelmeztetni a kifogásolt magatartás abbahagyására. Ha a figyelmeztetés nem vezet eredményre, szabálysértési eljárás indítható.

A feljelentés megtételére a lakásszövetkezet elnöke, illetve bármely tulajdonostárs jogosult.

A jelen házirendet a küldöttgyűlés 2013. december 6. napján megtárgyalta és elfogadta.

Pécs, 2013. december 6. (Küldöttgyűlés)

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email
Céginformációk

Szövetkezetünkadatai

Név: Pécsi Jókai Lakásszövetkezet
Cégjegyzékszám: 02-02-000158
Adószám: 10098990-2-02
Székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos király utca 8/b. 1. em. 4.
Bankszámlaszám: 11731001-20025517 (csak szövetkezeti épületek!)

Az Jókai Lakásszövetkezet által kezelt társasházak mindegyikének saját bankszámlaszáma van!

Ügyfélfogadás

Személyesügyintézés

Szövetkezetünkel kapcsolatos személyes ügyintézéshez kérjük, keressen fel minket a megadott ügyfélfogadási időpontokban .

Ügyfélfogadási idő,pénztári órák:

Hétfőn és szerdán 8.00-12.00
Csütörtökön 16.00-18.00
Ügyfélfogadási időn kívül telefonon tudják elérni irodánkat munkaidőben:
Munkaidőn kívül KIZÁRÓLAG élet- és vagyonveszély esetén állunk rendelkezésükre a +36 (20) 520 36 41-es telefonszámon
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-14.00
Szombat és vasárnap: Zárva